Általános közzétételi lista

 

Tartalomjegyzék

 

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.1.01. Elérhetőségi adatok

  Adat megnevezése Adat elérhetősége
1. Hivatalos név (teljes név) Elérhetőség
2. Székhely Elérhetőség
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) Elérhetőség
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) Elérhetőség
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) Elérhetőség
6. Központi elektronikus levélcím Elérhetőség
7. A honlap URL-je Elérhetőség
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) Elérhetőség
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve Képviselők / Elnök
10. Az ügyfélfogadás rendje Elérhetőség

1.1.02. A szervezeti struktúra

  Adat megnevezése Adat elérhetősége
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) nem értelmezett / nincs

1.1.03. A szerv vezetői

  Adat megnevezése Adat elérhetősége
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) nem értelmezett / nincs

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

1.2.01. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

  Adat megnevezése Adat elérhetősége
1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) nem értelmezett / nincs
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je nem értelmezett / nincs
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje nem értelmezett / nincs

1.3. Gazdálkodó szervezetek

1.3.01. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

  Adat megnevezése Adat elérhetősége
1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik nem értelmezett / nincs
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása nem értelmezett / nincs
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve nem értelmezett / nincs
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke nem értelmezett / nincs

1.4. Közalapítványok

1.4.01. A szerv által alapított közalapítványok

  Adat megnevezése Adat elérhetősége
1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja nem értelmezett / nincs
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye nem értelmezett / nincs
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása nem értelmezett / nincs

1.5. Lapok

1.5.01. Lapok

  Adat megnevezése Adat elérhetősége
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve nem értelmezett / nincs
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím) nem értelmezett / nincs
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve nem értelmezett / nincs

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek

1.6.01. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek

  Adat megnevezése Adat elérhetősége
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe Csongrád Megyei Kormányhivatal, Hatósági Főosztály, Törvényességi Felügyeleti Osztály
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje Csongrád Megyei Kormányhivatal, Hatósági Főosztály, Törvényességi Felügyeleti Osztály

1.7. Költségvetési szervek

1.7.01. Költségvetési szervek

  Adat megnevezése Adat elérhetősége
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye nem értelmezett / nincs
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége nem értelmezett / nincs

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.0.01. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

  Adat megnevezése Adat elérhetősége
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven nem értelmezett / nincs
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása nem értelmezett / nincs

2.0.02. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

  Adat megnevezése Adat elérhetősége
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése nem értelmezett / nincs
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástíposonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe nem értelmezett / nincs
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása nem értelmezett / nincs
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege nem értelmezett / nincs
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás nem értelmezett / nincs
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő nem értelmezett / nincs
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő nem értelmezett / nincs
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája nem értelmezett / nincs
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás nem értelmezett / nincs
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről nem értelmezett / nincs

2.0.03. Közszolgáltatások

  Adat megnevezése Adat elérhetősége
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése nem értelmezett / nincs
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása nem értelmezett / nincs
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás nem értelmezett / nincs
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke nem értelmezett / nincs

2.0.04. A szerv nyilvántartásai

  Adat megnevezése Adat elérhetősége
1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke nem értelmezett / nincs
2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái nem értelmezett / nincs
3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja nem értelmezett / nincs
4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei nem értelmezett / nincs

2.0.05. Nyilvános kiadványok

  Adat megnevezése Adat elérhetősége
1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei nem értelmezett / nincs
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása nem értelmezett / nincs
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja nem értelmezett / nincs
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye nem értelmezett / nincs

2.0.06. Döntéshozatal, ülések

  Adat megnevezése Adat elérhetősége
1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje Dokumentumtár / Az önkormányzati szervezeti és működési szabályzatok
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím) Elérhetőség
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai Dokumentumtár / Az önkormányzati szervezeti és működési szabályzatok
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám) Dokumentumtár / Önkormányzati határozatok tára
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói Dokumentumtár / Önkormányzati határozatok tára
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága Dokumentumtár / Önkormányzati határozatok tára
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje Dokumentumtár / Az önkormányzati szervezeti és működési szabályzatok
8. A testületi szerv üléseinek napirendje Dokumentumtár / Önkormányzati határozatok tára
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása Dokumentumtár / Önkormányzati határozatok tára

2.0.07. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

  Adat megnevezése Adat elérhetősége
1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása Dokumentumtár / Önkormányzati határozatok tára
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel) Dokumentumtár / Önkormányzati határozatok tára
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza Dokumentumtár / Önkormányzati határozatok tára
4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok nem értelmezett / nincs
5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota nem értelmezett / nincs
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától Dokumentumtár / Önkormányzati határozatok tára
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól nem értelmezett / nincs

2.0.08. Pályázatok

  Adat megnevezése Adat elérhetősége
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk nem értelmezett / nincs

2.0.09. Hirdetmények

  Adat megnevezése Adat elérhetősége
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

2.0.10. Közérdekű adatok igénylése

  Adat megnevezése Adat elérhetősége
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje Elérhetőség
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve nem értelmezett / nincs
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) nem értelmezett / nincs
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Képviselők / Elnök
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai nem értelmezett / nincs
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek nem értelmezett / nincs
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél nem értelmezett / nincs

2.0.11. Közzétételi listák

  Adat megnevezése Adat elérhetősége
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista nem értelmezett / nincs
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista nem értelmezett / nincs

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

3.1.01. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

  Adat megnevezése Adat elérhetősége
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása nem értelmezett / nincs

3.1.02. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

  Adat megnevezése Adat elérhetősége
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai nem értelmezett / nincs

3.1.03. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

  Adat megnevezése Adat elérhetősége
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai nem értelmezett / nincs

3.1.04. A működés eredményessége, teljesítmény

  Adat megnevezése Adat elérhetősége
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk nem értelmezett / nincs

3.1.05. Működési statisztika

  Adat megnevezése Adat elérhetősége
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk nem értelmezett / nincs

3.2. Költségvetések, beszámolók

3.2.01. Éves költségvetések

  Adat megnevezése Adat elérhetősége
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései Dokumentumtár / Önkormányzati határozatok tára

3.2.02. Számviteli beszámolók

  Adat megnevezése Adat elérhetősége
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói Dokumentumtár / Önkormányzati határozatok tára

3.2.03. A költségvetés végrehajtása

  Adat megnevezése Adat elérhetősége
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói Dokumentumtár / Önkormányzati határozatok tára

3.3. Működés

3.3.01. A foglalkoztatottak

  Adat megnevezése Adat elérhetősége
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok nem értelmezett / nincs
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege nem értelmezett / nincs
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve nem értelmezett / nincs

3.3.02. Támogatások

  Adat megnevezése Adat elérhetősége
1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve Dokumentumtár / Önkormányzati határozatok tára
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja Dokumentumtár / Önkormányzati határozatok tára
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege Dokumentumtár / Önkormányzati határozatok tára
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye Dokumentumtár / Önkormányzati határozatok tára

3.3.03. Szerződések

  Adat megnevezése Adat elérhetősége
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani. nem értelmezett / nincs

3.3.04. Koncessziók

  Adat megnevezése Adat elérhetősége
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) nem értelmezett / nincs

3.3.05. Egyéb kifizetések

  Adat megnevezése Adat elérhetősége
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei nem értelmezett / nincs

3.3.06. Európai Unió által támogatott fejlesztések

  Adat megnevezése Adat elérhetősége
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések nem értelmezett / nincs

3.3.07. Közbeszerzés

  Adat megnevezése Adat elérhetősége
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről nem értelmezett / nincs[Közadatkereső]